กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2565

20 ก.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลู จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2565  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้สนับสนุนชุดตรว ATK ( Antigen test kit) เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อคัดกรองแยกผู้ติดเชื้อ ออกจากประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีความเสี่ยง โดยมอบให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลูเป็นหน่วยตรวจคัดกรองโรคโควิด – 19  สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลค้างพลู