กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 มิ.ย. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ส่งเสริมจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน โดยจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง