กิจกรรมส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565

17 ส.ค. 65

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลู ประจำปี 2565