กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา

10 ธ.ค. 64
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา” โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมตะโกราย ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อาคาร ๓๕ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา และนายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓
ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี ๒๕๖๔ / การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต / การรับชมถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในการแถลงข่าวผลงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดย ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับรณรงค์ป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ สร้างการรับรู้ ในการ “ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย” รวมไทยต้านโกงต่อการทุจริตและให้กลไกหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง