กิจกรรมลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 ม.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำประปา น้ำมันเชื่อเพลิง วัสดุสำนักงาน ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเชิง รวมถึงจะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้น ซึ่งก๊าซเรือนกระจก เป็นตัวการหลักทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น และเพื่อให้การประหยัดพลังงานเป็นไปตามนโยบายรัฐ ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานแก่บุคลากรในทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ อาทิ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานน้ำและวัสดุ เป็นต้น