กิจกรรมร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

30 มี.ค. 64

พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกันออกกำลังกายตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 422 ลงวันที่  24 พฤศจิกายน 2559 แจ้งว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พิจารณาตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติราชการปกติและการให้บริการแก่ประชาชน