กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ลด ละเลิกบุหรี่ ประจำปี 2566

27 มิ.ย. 66

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ลด ละเลิกบุหรี่ ประจำปี 2566 เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพิษบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมนำไปสู่การลด ละ เลิกสูบบุหรี่