กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด

25 พ.ค. 64

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชน ปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่ส่วนบุคคล /พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าในอนาคต ซึ่งสามารถเป็นมรดกที่ส่งต่อให้กับลูกหลานได้ และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทั่วไปปลูกไม้มีค่า  58 ชนิด ทั้งในที่ดินส่วนบุคคลและพื้นที่สาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.จัดกิจกรรมปลูกไม้มีค่า ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ข้างหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู