กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

27 มิ.ย. 65

วันที่ 26 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลู ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายยน) ประจำปี 2565 เพื่อได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเป็นการเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและร่วมมือกับหน่วยงงานของรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ เขตพื้นที่ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา