กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2565

27 มิ.ย. 65

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ออกให้ความรู้ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลค้างพลู เกิดการป้องกันตนจากยุงลายอย่างถูกวิธี อาทิ นอนกางมุ้ง การใช้อุปกรณ์จุดกันยุง ยาทากันยุง และเป็นแกนนำในการออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยนำหลัก 3 เก็บ 3 โรค คือ 1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงเกาะพัก 2.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ภาชนะที่ปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆ/เทน้ำทิ้ง 3.เก็บขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังไม่ให้ยุงวางไข่ได้ มาใช้ป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของ 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอให้ประชาชนหมั่นสังเกตอาการป่วยของบุคคลในครอบครัวอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการมีไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาจพบจ้ำเลือดตามผิวหนัง หรือเจ็บชายโครงด้านขวา ขอให้สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าอาจป่วยด้วยอาการของโรคไข้เลือดออก ให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใกล้บ้าน เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง และให้แจ้งกับ อสม.ใกล้บ้าน เพื่อให้ อสม.ได้ทำการบันทึกและส่งต่อข้อมูลการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยใช้ “แอปพลิเคชัน SMART อสม.” แก่หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อเข้าดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพชาวชุมชน อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรค ระยะเกิดโรค และระยะหลังการเกิดโรค ป้องกันประชาชนไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ