กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอโนนไทย

05 มิ.ย. 63

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
อำเภอโนนไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอโนนไทย
นำโดย นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ โดยมี นายสมเกียรติ สอดโคกสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนไทย นายกวี ชิ้นจอหอ สาธารณสุขอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชมรมทูบีนัมเบอร์วันอำเภอโนนไทย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และประชาชนรวมกว่า 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรีนารี (ย่าโม) ที่ว่าการอำเภอโนนไทย และชุมชนตลาดอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม ท่านนายอำเภอทำการสาธิตการฉีดพ่นยุงด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน และนำตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนหลังคาเรือนที่ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายบ้านเรือน ใส่ทรายและแจกทรายกำจัดลูกน้ำอาคารพานิช ร้านค้า ธนาคาร และส่วนราชการ และ นอภ.ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของชุมชนเทศบาลตำบลโนนไทยด้วย