กิจกรรมป้องกันการทุจริต

16 มี.ค. 65

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ภายใต้แนวคิด “ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส” (More Open, More Transparent) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญการประเมิน ITA ได้เน้นย้ำและกำกับติดตามการดำเนินงานการประเมิน ITA ให้ตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 85 คะแนนขึ้นไป และทันตามกรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ซึ่งคณะวิทยากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครราชสีมา ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2565 ณ ห้องจอมขวัญ โรงแรมขวัญเรือน ปาร์ค นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรของส่วนราชการภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 374 คนโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดำเนินการตรวจตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ Antigen test kit (ATK) โดยมีผลการตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมโครงการฯ แล้วนำผลการตรวจ COVID-19 ไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ และให้ปฏิบัติตามวิธีการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ