กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

31 ส.ค. 64

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำ คู คลอง กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชต่าง ๆ  ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564