กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 พ.ค. 64

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564