กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาดถนน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ก.ย. 64

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ  ทำความสะอาดถนน ตามโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564