กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดกำจัดแหล่งเพาะพันธ์เพื่อป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 ก.ค. 66