กิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล อบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 มิ.ย. 66

      

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล อบต.ค้างพลู ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรม