กิจกรรมการแข่งกีฬาประจำปีของเด็กและเยาวชนตำบลค้างพลู

05 ม.ค. 62

การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลค้างพลู โดยจะมีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี