กิจกรรมการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565

14 ก.พ. 65

งานพัฒนาชุมชน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลู ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2565