การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

17 มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู    เป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปราชญ์  เพียมะลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.ค้างพลู ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรภายใต้คุณธรรม เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป พร้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามนโยบาย No Gift Policy