การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

09 มิ.ย. 63

การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู  #ได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่ง อบต.ค้างพลู ต้องขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้