การรณรงค์ให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

28 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รณรงค์ให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู