การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

20 ส.ค. 63

การฝึกปฏิบัติสถานการจำลองการระงับเหตุเพลิงไหม้และการค้นหาผู้ประสบภัย

โดยทีมครูฝึกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 👏👏👏โดยมี ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์  พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เข้าร่วมฝึกในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งการฝึกแบ่งออกเป็นแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการบัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายบัญชาการ ณ พื้นที่เกิดเหตุ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายพยาบาลและกู้ชีพ ฝ่ายอพยพเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือประชาชน ฝ่ายรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีการกำหนดสถานการณ์สมมติของการเกิดเหตุ และ เพิ่มปัญหาอุปสรรคเข้ามา เช่น สถานที่เกิดเหตุมีลักษณะแคบจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผู้ประสบเหตุในภายหลัง หรือ หากมีเหตุซ้ำซ้อนในจุดอื่น จะแบ่งกำลังอย่างไร เพื่อให้แต่ละฝ่ายได้วิเคราะห์ ประเมิน และ ตัดสินใจ ให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์เป็นขั้นตอน หรืออาจจะขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นข้างเคียงเพื่อระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที