การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของอปท.ทางออนไลน์

19 พ.ย. 64

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ตาม QR Code หรือตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้