การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

13 ส.ค. 64

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  อนุมัติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ วาระ ๒ และ ๓