การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ 2564

08 ก.พ. 64

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ 2564