การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูครั้งแรก ประจำปี 2565

05 ม.ค. 65

วันที่ 5 มกราคม 2565  นายอำเภอโนนไทย ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูครั้งแรกโดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูเป็นเลขานุการชั่วคราว และได้ดำเนินการเลือกมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิญาณตน และเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญต่อไป