การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

02 พ.ค. 65

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565