การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2565

05 พ.ค. 65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ  ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลค้างพลูที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย