การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ค้างพลู ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

26 เม.ย. 67

การประชุมคณะกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567  ว่าที่ร้อยโทอนุลักษ์   พูนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ โดยเป็นการพิจารณาปรับแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2567   และเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2567  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้างพลู ประธาน อสม.ตำบลค้างพลู ตัวแทนฝ่ายปกครอง(กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตตำบลค้างพลู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูที่รับผิดชอบ จำนวน 21 คน   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลสรุปจากการประชุมฯ ได้มีการปรับแผนการเงินเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมไปถึงการเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ จากทั้งหมด 6 โครงการ โดยได้แจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนฯ ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนของรายละเอียดและกิจกรรมการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อจะได้นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวถัดไป