การดำเนินการยกระดับตลาดที่อยู่ในสังกัด อปท.

01 ก.ค. 65

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู เพื่อพัฒนายกระดับตลาดให้ได้มาตรฐานใน 7 ด้าน ซึ่งปรากฎว่าในปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูไม่มีตลาดที่อยู่ในพื้นที่