การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

29 ธ.ค. 65

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่่วนตำบลค้างพลู

ประกาศ-การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน

ประกาศ-มาตรการจัดระเบียบป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู