การดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณสายไฟ

20 พ.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำ่บลค้างพลู  ร่วมกับการไฟฟ้าอำเภอโนนไทย ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณเสาไฟ-สายไฟภายในหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลค้างพลู