การจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารเคมีฟอส ประจำปี 2565

28 ก.ย. 65

วันที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำเคลือบสารเคมีฟอส ประจำปี 2565 เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก