การจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

29 มี.ค. 64

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ร่วมกับอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลค้างพลู กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านซิน-หนองเขวา ต.ค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลูจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ จิตอาสาในในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน.

ทั้งนี้ ให้เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด จอบ เสียม มีด เป็นต้น มาด้วย

การแต่งกายชุดจิตอาสา เสื้อสี เหลือง สวมหมวกและผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน