การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

30 พ.ย. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้มีการจัดทำถังขยะเปียกให้ครบทุกครัวเรือนในพื้นที่ตำบลค้างพลู พร้อมนี้ยังได้ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน