การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.อบต.ค้างพลู ประจำปี 2565

02 ก.ย. 64

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ขอเชิญชวน  หน่วยงาน กลุ่มองค์กร  ภาคประชาชน   ชมรม กลุ่ม คณะบุคคล

ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565

จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่งโครงการได้ที่  กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู

       โทร.0-4475-6890