ลานกีฬา/สนามกีฬา

24 พ.ค. 64

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ได้ดำเนินการจัดให้มีลานกีฬา/สนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย จำนวน  10  แห่ง(หมู่บ้าน) ได้แก่  (1) สนามกีฬาของเด็กและเยาวชน หมู่ 1 บ้านค้างพลูเหนือ  (2) สนามกีฬาของเด็กและเยาวชน หมู่ 2 บ้านซิน  (3) สนามกีฬาเซปักตะกร้อ หมู่ 3 บ้านค้างพลูใต้  (4) สนามกีฬาเซปักตะกร้อ หมู่ 4 บ้านหนองราง  (5) สนามฟุตซอล หมู่ 5 บ้านหนองเขวา  (6) สนามกีฬาของเด็กและเยาวชน หมู่ 6 บ้านกะพี้  (7) สนามกีฬาของเด็กและเยาวชน หมู่ 7 บ้านหนองตาล  (8) สนามกีฬาของเด็กและเยาวชน หมู่ 8 บ้านหนองบัว  (9) สนามกีฬาของเด็กและเยาวชน หมู่ 9 บ้านโนนหินขาว และ (10) สนามกีฬาของเด็กและเยาวชน หมู่ 10 บ้านค้างพลูกลาง

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกกำลังกาย

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี